Missie

Grijkoort stelt zich tot doel sociale integratie te bevorderen voor wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt in Zuid Oost-Vlaanderen.  Hiertoe organiseert Grijkoort opleiding, begeleiding en tewerkstelling.

Visie

Grijkoort wil op diverse terreinen initiatieven nemen om zo op  duurzame wijze samen te werken met zijn klanten waardoor we alle medewerkers kansen kunnen geven om zich te ontplooien en kansen te grijpen.  Daarbij willen we in het bijzonder aandacht besteden aan zorg, veiligheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

Waarden

Respect, zorg en verantwoordelijkheid

Algemeen Directeur: de heer Jan Foulon

Jan Foulon

 

Grijkoort bestaat uit 3 vzw’s:

- vzw GRIJKOORT - BEGELEID WERK (opgericht in 1990): opleiding & begeleiding

 • Restaurant De Pepermolen
 • Strijkdienst
 • Poetsdienst

- vzw GRIJKOORT - WERKPLAATS (opgericht in 1998): tewerkstelling

 • Groendienst
 • Renovatiedienst
 • Arbeidszorg

- vzw GR.O.O.D. (opgericht in 2006): ondersteunende vzw (GRijkoort – Ontwikkeling – Ondersteuning – Diensten)

Grijkoort is in de voorbije jaren binnen de regio uitgegroeid tot een belangrijke partner op het vlak van sociale begeleiding voor mensen die dat nodig hebben op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt binnen vijf hoofdactiviteiten: groenbeheer, renovatie, strijkdiensten, een restaurant en poetsdiensten.

Iedere klant kan een beroep doen op het professioneel uitgebouwde aanbod van Grijkoort en ondersteunt hiermee de sociale tewerkstelling in de regio.

In 1990 neemt vzw Ter Wilgen, onder leiding van Geert De Bou, het initiatief om vzw Begeleid Werk op te richten met als doel ‘de opleiding van personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt’.

Vanaf 1991 bouwt de vzw, binnen de regelgeving van de projecten Kansarmoede, een leerwerkplaats uit. Later wijzigt de naam vzw Begeleid Werk in Grijkoort en nog later in vzw Grijkoort-Begeleid Werk.

Bij de start van de werking stelde de gemeente Kluisbergen, meer bepaald in de deelgemeente Berchem, leegstaande containerklassen ter beschikking van de vzw.
Bij de zoektocht naar een passende naam zag notaris Ghys, op een oud plan van de spoorwegen, dat dit gehucht als naam had Grijkoort.
De keuze was snel gemaakt: een neutrale naam en een verwijzing naar de startplaats van de vzw.

De vzw wordt vanaf november 1993 erkend als opleidingscentrum voor personen met een lage beroepsscholing. Ze organiseert naast trajectbegeleiding ook de volgende opleidingen: klusjesman, keukenhulp en algemeen onderhoud, en polyvalent groenarbeider. Deze opleidingen worden gefinancierd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Werkgelegenheid, de VDAB en het Europees Sociaal Fonds.

Inspelend op de socio-economische situatie van de regio, worden in 1998 in het kader van het Sociaal Impulsfonds o.a. de volgende initiatieven ontwikkeld: een sociaal restaurant in Ronse en strijkwinkels in Ronse en Brakel.

In mei 1998 wordt de vzw Grijkoort-Werkplaats opgericht; ze ontvangt aanvankelijk als sociale werkplaats een erkenning voor tewerkstelling van 16 laaggeschoolde arbeiders in groenonderhoud en bos- en natuurbeheer. Onder vzw Grijkoort-Werkplaats valt ook Arbeidszorg. De mensen van Arbeidszorg versterken voornamelijk de Groenafdeling. 

Het arbeidszorgproject van vzw Grijkoort-Werkplaats richt zich naar personen die door allerlei redenen niet (meer) kunnen werken onder arbeidscontract in het gewone arbeidscircuit of in beschutte en sociale werkplaatsen, maar bij wie de behoefte om te werken wel sterk aanwezig is.

In een volgende uitbreidingsronde wordt eveneens de erkenning verkregen om de activiteit ‘renovatie’ op te starten.

De eerste jaren vinden de activiteiten plaats in Kluisbergen. In 1998 ontvangt de vzw in Ronse een gebouw in erfpacht van de Zusters van Barmhartigheid. Dit gebouw, gelegen in het centrum van de stad, biedt troeven om de verschillende activiteiten en met name het sociaal restaurant en de strijkwinkel, beter te ontwikkelen. Daarnaast worden ook lokalen verhuurd aan onder meer collega’s en sociale organisaties.

In 2018 telt vzw Grijkoort Begeleid Werk-Werkplaats 150 mensen (116 doelgroepmedewerkers en 34 omkadering).

Op Stap ESF 490

We zijn er van overtuigd dat ook in Ronse de gekende werklozen, slechts het topje van de ijsberg zijn en de veel grotere groep ‘inactieven’, dat deel van de ijsberg is dat onder het wateroppervlak aan het gezichtsveld onttrokken wordt, vele malen groter is. Vandaar dat we met een aantal organisaties ervoor gekozen hebben om de handen in elkaar te slaan binnen één totaalproject ‘ OP STAP, samen naar werk’ In dit project is het de bedoeling om ons te richten tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hier dus zowel om mensen die reeds gekend zijn bij reguliere instanties maar eveneens de groep inactieven of  de groep mensen onder het wateroppervlak van de ijsberg en niet zichtbaar zijn.

Om dit concreet te gaan doen zullen we met verschillende partners gevestigd in regio Ronse –Vlaamse Ardennen, ( OCMW Ronse, VDAB, vzw aPart, vzw Grijkoort, Kopa, vzw Lejo, vzw en Samenlevingsopbouw vzw) ons richten tot mensen die niet of weinig gekend zijn bij reguliere instanties. Dit doen we door outreachend en zeer aanklampend aan het werk te gaan. 

Het partnerschap richt zich met dit project op jongeren tussen 18 en 65 jaar met een  afstand tot de arbeidsmarkt, al dan niet met randproblematieken. Over de periode 2021-2022-2023 faciliteren, begeleiden en ondersteunen we vanuit dit partnerschap 120 volwassenen om een  OP STAP te maken naar maatschappelijke participatie of activering. 

Budget : € 567.018,99

ESF – Sociale inclusie en armoedebestrijding 40%  226.807,63 €

Vlaams Cofinancieringsfonds 40% 226.807,63 €

VDAB 10% 56.701,87 €

Lokaal Bestuur RONSE 10% 56.701,87 €

Meer weten?

Contacteer evelyne.robyns@grijkoort.be 

 

Waar we met 'ESF 490 Op Stap, samen naar werk'  inspelen op volwassenen die nauwelijks gekend zijn bij reguliere instanties, gaan we samen met deze partners met uitbreiding van Mentor vzw, Amon, De Kiem en het CAW in het 'ESF 510 Op Stap, samen naar werk', jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, gekend bij VDAB en OCMW, begeleiden. Hierbij ligt in beide projecten de  focus niet enkel op tewerkstelling en activering maar eveneens op een brede maatschappelijke participatie waarbij we inspelen op een zeer gediversifieerd ondersteuningsaanbod op verschillende domeinen

 

Op Stap ESF 510

Het lokaal partnerschap Op Stap helpt kwetsbare jongeren in het versterken van hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. We zetten daarbij in op ‘outreaching’ naar jongeren die onder de radar blijven en op jongeren die toegeleid worden door VDAB, OCMW en andere instanties. Door de vorming van dit lokaal partnerschap willen we de kloof tussen deze jongeren en de arbeidsmarkt kleiner maken en hen een stap vooruit laten zetten: een verhoogde deelname aan het maatschappelijk gebeuren, het volgen van een opleiding, toeleiding naar werk, of een traject op maat.


Het partnerschap richt zich met dit project op jongeren tussen 18 en 30 jaar met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, al dan niet met randproblematieken. Over de periode 2021-2022-2023 faciliteren, begeleiden en ondersteunen we vanuit dit partnerschap 140 doelgroep jongeren om een  OP STAP te maken. 

Budget : € 2.131.219,22

ESF – Sociale inclusie en armoedebestrijding 40%  € 852.487,69

Vlaams Cofinancieringsfonds 60% € 1.278.731,53

Meer weten?

Contacteer  evelyne.robyns@grijkoort.be 

ESF-project 432

Vanuit het Decreet Maatwerk en het decreet lokale diensteneconomie moedigt de Vlaamse regering inspanningen aan om meer medewerkers te laten doorstromen van sociale economie naar reguliere economie.

De doelgroep zijn medewerkers uit het maatwerk en LDE die voor VDAB doorstroomklaar zijn.

 • LDE-medewerkers  moeten normaal na 5 jaar doorstromen
 • VDAB doet minstens elke 5 jaar een (her)evaluatie van de maatwerk medewerkers om hun doorstroomrijpheid na te gaan

Momenteel wordt ongeveer 10 % van hen geherindiceerd.

Wanneer een medewerker doorstroomklaar is, kan VDAB een doorstroomtraject laten opstarten bij een gemandateerde voorziening zoals Grijkoort.

Via o.a. ESF-project 432 worden deze medewerkers aan Grijkoort toegewezen om hen verder te begeleiden in het vinden van een job in het reguliere circuit.

Bij Grijkoort kan je terecht voor

 • Doorstroombegeleiding OP MAAT
 • Doorstroomadvies
 • Doorstroomcoaching

 

Meer weten?

Contacteer evelyne.robyns@grijkoort.be 

- Reeds jarenlang lid van onze grootste netwerkpartner: de Taborgroep

- Eveneens nauwe verbondenheid met onze collega-organisatie: Compaan

- Wij hebben een bijzondere samenwerking met volgende steden en gemeentes: Ronse, Kluisbergen, Brakel, Lierde, Geraardsbergen, Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Zwalm, Kruishoutem, Zingem, Gavere alsook met de Provincie Oost-Vlaanderen

- Andere opdrachtgevers zijn:

 • Vlaamse Bosgroepen
 • RLVA
 • ...
Ronse
Oudenaarde
Kruisem
Wortegem-Petegem
Geraardsbergen
Brakel
Lierde
Kluisbergen
Oost-Vlaanderen